ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ foteini.me 

 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΒΙΤΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (εφεξής «foteini.me» ή «Εταιρεία» ή «ιστοσελίδα» ή «site» ), δημιούργησε την ιστοσελίδα «foteini.me» προκειμένου να προσφέρει στους χρήστες ενημέρωση, υπηρεσίες και προϊόντα συμβουλευτικής, coaching, mentoring και δημιουργίας περιεχομένου (copywriting) και συγκεκριμένα την δυνατότητα ανεύρεσης πληροφοριών και αγοράς των διαθέσιμων υπηρεσιών. 
 2. Η Φωτεινή Βαβίτσα ως ιδιοκτήτρια της οικείας ιστοσελίδας, προσφέρει το περιεχόμενο αυτό υπό τους κάτωθι όρους χρήσης και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι Χρήσης» ή «Όροι»), τους οποίους οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και κατόπιν να προβούν σε επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών της μόνον εφόσον αποδέχονται αυτούς πλήρως. Η χρήση της ιστοσελίδας foteini.me συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Περιεχόμενο της Διαδικτυακής Εφαρμογής – Πνευματικά Δικαιώματα & Ευθύνη Παρόχου

 1. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στην ιστοσελίδα «foteini.me» ανήκουν αποκλειστικά στη Φωτεινή Βαβίτσα και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 2. Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η εμπορική εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή ή μετάδοση ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του foteini.me, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η διάδοση, η μετάδοση και η αναδημοσίευση του περιεχομένου υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον συνοδεύονται από σχετική αναφορά στο πρωτότυπο περιεχόμενο από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας. 
 3. Καταγγελία για διαδικτυακή προσβολή/παραβιάσεις Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων & Διαδικασία ειδοποίησης και απόσυρσης περιεχομένου (notice and takedown procedure) – Η ομάδα του foteini.me, σεβόμενη τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και την κείμενη νομοθεσία, καλεί τους τρίτους που διαπιστώνουν την ανάρτηση μη εξουσιοδοτημένου περιεχόμενου της πνευματικής τους ιδιοκτησίας να υποβάλουν αίτηση ειδοποίησης και απόσυρσης του επίμαχου περιεχομένου συμπληρώνοντας την κάτωθι ηλεκτρονική φόρμα. 
 4. H Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της ιστοσελίδας foteini.me από κακόβουλο λογισμικό. Εν τούτοις δεν εγγυάται πως η ιστοσελίδα καθώς και οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στην ιστοσελίδα foteini.me με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirus) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου foteini.me φέροντας ο ίδιος την ευθύνη για την ασφαλή του πλοήγηση στην ιστοσελίδα. 
 5. Η ιστοσελίδα foteini.me μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων (hyperlinks)» σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών τους ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των Όρων Χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς, να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω της ιστοσελίδας foteini.me. 
 6. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιασδήποτε τύπου ζημίας τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας foteini.me ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/ και τη χρήση της ιστοσελίδας ή/ και από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/ και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/ και υπηρεσίες ή/ και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής. 

Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου

 1. Η Εταιρεία, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας foteini.me . Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/ και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτήν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/ και σφάλματα. 
 2. Επιπλέον η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της ιστοσελίδας της και του περιεχομένου αυτού με ή/ και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με την ιστοσελίδα. 
 3. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να περιορίσει την πρόσβαση ή να διακόψει την πρόσβαση προσωρινά ή μόνιμα σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή προϊόν, όταν διαπιστωθεί παραβίαση των Όρων Χρήσης από τον επισκέπτη/χρήστη που έχει προβεί σε αγορά (purchase) του προϊόντος ή αν ανακύψουν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την διακοπή της διαθεσιμότητας του περιεχομένου. 

Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

 1. Οι επισκέπτες/χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας foteini.me οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του, τηρώντας τους παρόντες Όρους Χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου. 
 2. Ειδικότερα, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει την παρούσα ιστοσελίδα ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 
  1. Η επέμβαση επί της ιστοσελίδας foteini.me με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο∙ 
  2. Η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κλπ. 
  3. Η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), οι αλυσιδωτές επιστολές, τα συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση του∙ 
  4. Η εγκατάσταση κώδικα ή αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στην ιστοσελίδα ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους. 
 3. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην παρούσα ιστοσελίδα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων «Όρων Χρήσης» και των σελίδων ή/ και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η Εταιρεία δε, επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της. 
 4. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της μόνιμης και χωρίς προηγούμενης προειδοποίησης αναστολής λογαριασμού χρήστη που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης. Στην περίπτωση αναστολής λογαριασμού χρήστη λόγω παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να μην καταβάλει κανενός είδους ολικής ή μερικής αποζημίωσης (full or partial refund) σχετικά με ήδη καταβληθείσα συνδρομή ή εκκρεμούσα αγορά. 

Πολιτική Απορρήτου (GDPR ComplianceNote)

 1. Η ιστοσελίδα foteini.me σέβεται απόλυτα την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας. 
 2. Οι χρήστες, πριν από κάθε χρήση της ιστοσελίδας foteini.me , καλούνται να διαβάσουν την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας με την οποία η ομάδα του foteini.me καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και τις κινητές εφαρμογές (εφεξής τα «Apps»). 
 3. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία. 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επομένως, οι επισκέπτες/χρήστες πρέπει να επισκέπτονται συχνά αυτήν τη σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας foteini.me. 
 2. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας στην ιστοσελίδα foteini.me διέπεται από πιο συγκεκριμένους όρους λειτουργίας, τέτοιοι όροι θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος αυτών των Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ διαφορετικών όρων, υπερισχύουν οι πιο συγκεκριμένοι όροι. 
 3. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Όρων θεωρείται άκυρη, δεν θα επηρεαστεί η εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων. 
 4. Η αποτυχία ή καθυστέρηση από την ομάδα του foteini.me στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από αυτούς τους Όρους δεν θεωρείται ότι λειτουργεί ως παραίτηση από το δικαίωμα αυτό ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα προκύπτει από αυτό. 
 5. Η ομάδα της ιστοσελίδας foteini.me δεν φέρει καμία ευθύνη για παραβίαση αυτών των Όρων που προκύπτουν από ανωτέρα βία. 
 6. Οποιαδήποτε διαφωνία, διαμάχη ή αξίωση μεταξύ της ομάδας της Εταιρεία και του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας foteini.me που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους θα υποβληθεί σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τους Κανόνες Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας («ΕΟΔΙΔ»). Η διαμεσολάβηση θα διεξαχθεί στα ελληνικά και τα μέρη συμφωνούν να επιλέξουν από κοινού έναν διαμεσολαβητή ή τους συνδιαμεσολαβητές από τον κατάλογο διαμεσολαβητών του ΕΟΔΙΔ.